Salg af andel

Vejledning ved salg af andel

Når du vil sælge din andelsbolig i Lærkehegnet, skal du gennem følgende procedure.

Så snart du har taget beslutning om salg, skal du kontakte bestyrelsen via mail eller telefon. Kontaktoplysninger til ansvarlig for overdragelser står på bagsiden af Lærken.

Du får udleveret skema med Sælgers Oplysninger om Andelsboligen. Denne skal udfyldes og afleveres til ansvarlig for overdragelser. Bestyrelsen gemmer oplysningerne, og sender en kopi til dig. Denne kopi skal du sørge for, at køber har fået til gennemlæsning før salg.

I forbindelse med salget

I forbindelse med salget skal der foretages en vurdering af eventuelle anskaffelser og forbedringer i andelen. Bilag vedrørende dette skal findes frem til denne vurdering. Der skal desuden udarbejdes EL- og VVS-tjek. Dette er for at sikre, at alt opfylder de lovmæssige krav og regler. Du kontakter både vurderingsmand, EL og VVS, og omkostningerne ved udarbejdelse af vurderingsrapport, samt EL- og VVS-tjek afholdes af sælger. Kopier af EL- og VVS-rapporterne skal fremsendes til administrationen på mail: ag@winadvokater.dk samt til andelsboligforeningens bestyrelse på mail til ansvarlig for overdragelser (se bagsiden af Lærken).

Kontaktoplysninger

Vurderingsmand: Focus2, Jens Lauesen, tlf. 88 43 88 33

Elektriker: Intego, tlf. 43 90 42 40

VVS-installatør: Lars Knutzen, tlf. 20 87 86 68

Vurderingsmanden

Syner boligen og udarbejder en vurderingsrapport. Denne rapport færdiggøres og fremsendes fra vurderingsmanden i løbet af ca. 1 uge. I vurderingsprisen indgår værdien af det, der betegnes som nagelfast (eksempelvis sanitet) og tilpasset løsøre (eksempelvis hårde hvidevarer). Tilpasset løsøre er køber ikke pligtig til at overtage, men er det aftalt, kan saldoen på vurderingsrapporten tillægges andelsværdien i henhold til senest godkendte regnskab, og dermed foreligger den endelige vurderingspris. Vurderingsprisen er den maximale pris, man kan få for sin bolig. Prisfastsættelsen foretages på samme måde som ved individuelle forbedringer. Det vil sige til anskaffelsesprisen med fradrag for alder og slitage.

Vurderingsrapporten er gældende i 4 måneder fra rapportens udarbejdelse.

Elektrikeren
Syner boligens synlige elektriske installationer, om de er lovlige, og om de virker. Der udarbejdes et skema med eventuelle fejl og mangler, og du skal fremsende dette skema til administrationen.
VVS-installatøren

Vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger – Marts 2019Syner boligens VVS-installationer for vurdering af, om de er lovlige, og om de virker. Eventuelle fejl eller utætheder bliver udbedret på dagen, så vidt det er muligt, og ellers hurtigst muligt herefter.

Der er oprettet en intern venteliste vedrørende alle 3 hustyper, hvorfor man – inden en køber findes – skal rette henvendelse til bestyrelsen vedrørende eventuelt internt salg.

Finder venteliste ikke anvendelse, har man ret til selv at anvise køberen, dog anbefaler bestyrelsen, at man retter henvendelse til administrator for udlevering af ekstern venteliste. For den gode ordens skyld bemærkes, at det ikke er bestyrelsens eller administrators pligt at finde potentielle købere.

Når man har fundet en mulig køber, gennemgår man sin bolig med denne. Er køber stadig interesseret, og man er blevet enig om salgsprisen, aftales i samråd med køber og bestyrelsen en dato for underskrivelse af overdragelsesaftalen. Ved underskrivelsen af overdragelsesaftalen betaler køber 1. måneds boligafgift og varme, samt det til enhver tid gældende administrationsgebyr. Hvis overdragelse aftales til den 15. i en måned betaler køber kun ½ boligafgift og varme.

Ved selve fraflytningen synes den tomme bolig af 2 bestyrelsesmedlemmer. Varmemåler og elmåler aflæses. Bestyrelsen sørger for, at varmeaflæsningen bliver registreret hos administrator, Sydkystens Ejendomsadministration ApS, som udarbejder varmeregnskabet, medens det er sælgers pligt at informere Elselskabet om elaflæsningen.

Salgssummen udbetales tidligst pr. overtagelsesdagen af administrator. Dog tilbageholdes et rimeligt beløb – p.t. 12.000 kr. – til dækning af købers eventuelle krav i anledning af mangler ved andelsboligen jævnfør vedtægternes § 23. Herudover tilbageholdes et beløb – p.t. 2.000-4.000 kr. – indtil varmeregnskabet for den indeværende periode foreligger.

Endvidere opkræves sælger et flyttegebyr på kr. 5.000, der modregnes i forbindelse med afregning af salgssummen. Dette gebyr skal dog ikke betales ved intern flytning.

Gældende pr. 24. februar 2020.